Matematika

Bilingválne štúdium predmetu matematika sa obsahovo plne prekrýva so slovenskými osnovami. Materiály na precvičenie a opakovanie sú zavesené na internete – na školskom serveri, kam majú študenti prístup pod svojím menom a heslom. Všetky oblasti štúdia sú doplnené o príklady z miestnej literatúry, aby žiaci dosiahli zručností požadovaných na Slovensku. S ohľadom na používanie slovenskej literatúry (napr. tabuliek) sa študenti učia kľúčové pojmy aj po slovensky.

Prvý ročník je venovaný opakovaniu učiva deviateho ročníka ZŠ a vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi z rôznych škôl. Od druhého ročníka výučba prebieha výhradne v anglickom jazyku za použitia anglických a amerických učebníc, ktoré sú k dispozícii iba v škole. Hoci na hodinách pracujú v cudzom jazyku, vedia sa študenti orientovať aj v domácich matematických textoch. Medzi pomôcky, ktoré sa používajú na hodinách, patrí aj vedecká kalkulačka a Matematicko-fyzikálne tabuľky. Z geometrie sa vyučuje len teória, rýsovanie sa na strednej škole nevyučuje.

Hodnotenie predmetu matematika sa neodlišuje od slovenských tried. Testy majú prevažne písomnú podobu a bodové hodnotenie. Tabuľka nižšie ukazuje percentuálne hodnoty odpovedajúce jednotlivým stupňom hodnotenia, pričom spodná hranica vždy prináleží k lepšej známke:

známka 5 4 3 2 1
percent 0 – 33 % 33 – 55 % 55 – 72 % 72 – 88 % 88 – 100 %

 

Maturitná skúška zostáva z písomnej a ústnej časti. Ústna časť prebieha v anglickom jazyku. Príprava na maturitnú skúšku prebieha v piatom ročníku na seminári z matematiky, kde sa opakuje a prehlbuje učivo z predchádzajúcich rokov.

Comments are closed